Mitt Nya Liv

Alla inlägg under november 2014

Av Anneli Gustavsson - 22 november 2014 21:15


Jag har ett par sidor inne på facebook o nu har jag fått ytterligare ett pm där det står att min sida har blivit rapporterad. 

Jag ska klicka in mig på länken som dom har skickat med o då kommer jag till en sida där jag ska fylla i alla mina uppgifter...  Fyll INTE i några uppgifter, det är en stor VARNING PÅ DETTA MEDDELANDE... Anmäl det istället till fb...


Varning för denna app, fyll inte i någon information då den bara försöker stjäla era inloggningsuppgifter

Några ledtrådar är grammatiken, stavfelen tex så stavar de facebook = Faccebook & dessutom så är länken till "Terms of use"https://mandarina.fish/cash442/ , där har de inte försökt dölja att det inte är fb´s egna då man kommer till en kopia av samma sida.

Dela gärna så fler blir varnade 


   

Av Anneli Gustavsson - 19 november 2014 20:46BAKGRUND


Det finns flera olika definitioner på fibromyalgi, samtliga mer eller mindre omstridda som innefattar kronisk smärta i kombination med hyperalgesi, som kliniskt bekräftas genom fynd av ”tender points” eller ”ömma punkter”. American College of Rheumatologys är den internationellt mest använda: 
 

 • Anamnes på långvarig (mer än 3 månader) generell smärta, innefattande smärta i samtliga fyra kroppskvadranter, d v s på både höger och vänster sida i övre och nedre kroppshalvan (gräns vid ländryggen som räknas till nedre kroppshalvan).
   
 • Smärta vid palpation på 11 av 18 nedan specificerade ställen, "tender points". Palpationen skall ske med ett måttligt, normalt ej smärtsamt tryck (max 4 kg/cm2) och patienten skall då uttrycka smärta, ej enbart ömhet. Tender points är ett viktigt symtom på allodyni, d v s smärta som svar på en retning som normalt inte är smärtsam.
   
 • Bilateral palpation utförs på följande lokaler:
  – Occiput, bakhuvudets nedre muskelfästen
  – Lågt cervikalt, främre kanten av transversalutskotten av halskotorna C6-C7
  – M. trapezius, mitt på övre delen av muskeln
  – M. supraspinatus (medialt i fossa supraspinata)
  – Andra revbenet, vid andra kostokondrala övergången
  – Laterala epikondylen, 2 cm distalt om denna
  – Glutealt, övre yttre kvadranten
  – Trochanter major, baksidan
  – Knä, medialt – 2 cm proximalt om ledspringan

Denna kombination av symtom och undersökningsfynd ger en diagnostisk 
sensitivitet på 88% och en specificitet på 81%. 

Kritiker menar att definitionen bygger på en cirkelargumentation och att den endast kan påvisa fibromyalgi hos personer som man redan misstänker har fibromyalgi. Andra nöjer sig inte med detta utan vill inkludera trötthet, sömnstörning och kognitiv dysfunktion. Fibromyalgi är inte ett homogent syndrom och framtiden kommer att utpeka subgrupper. En diskussion pågår där vissa hävdar att diagnosen skall innefatta all kronisk smärta och där man kan avstå från att undersöka om hyperalgesi föreligger eller ej. Diskussionen kring detta är icke avslutad. 


 

PREVALENS 
 

 • Frekvensstudier är helt beroende av hur man har definierat generell kronisk muskelsmärta och skiljer sig därför ofta åt. Man brukar dock räkna med att prevalensen för fibromyalgi är cirka 3% i den kvinnliga populationen och 0,5% i den manliga.

 • Förekomsten ökar med åldern. I 40-årsåldern är frekvensen för kvinnor 3,4%, vid 70 år 7,4%.

Fibromyalgi förekommer ensamt eller i kombination med andra sjukdomar. Det finns en ökad förekomst bl a vid ledgångsreumatism, SLE och Sjögrens syndrom. 


 

PATOGENES 
 

Det finns minst tre olika sätt att se på fibromyalgi:

 • Fibromyalgi är en psykiatrisk diagnos. Patienterna har varit överbelastade av en eller annan orsak och detta har lett till värk.

 • Fibromyalgi är en neuroimmunohormonell sjukdom.

 • Fibromyalgi är ett syndrom med förändringar i det centrala smärtsystemet, där perifera förändringar i muskulaturen är av betydelse.

Att den psykiska komponenten spelar en betydande roll för symtomen vid fibromyalgi är de flesta eniga om, men vilken betydelse denna tillmäts i patogenesen är omtvistat. Alla kroniska smärttillstånd får psykiska konsekvenser. 

Det finns otvetydigt neuroendokrina förändringar vid fibromyalgi. Vissa patienter har ett förändrat kortisolutsöndringsmönster, andra har avvikande nivåer av serotonin, somatomedin C eller substans P. Det är dock inte visat om dessa rubbningar är primära eller sekundära till den kroniska stress som en fibromyalgipatient lever under. 

Man har funnit både en perifer och en central komponent av betydelse för uppkomsten av smärta vid fibromyalgi. Påverkan på mikrocirkulationen och påverkad energisituation kan vara viktiga faktorer för att stimulera de perifera receptorerna och där ge en sensitisering. De centrala mekanismerna för en kronisk generaliserad smärta är allt mera studerade. De inkluderar en aktivering av NMDA-receptorer, ökad temporal summation, dysfunktion av DNIC (diffuse noxious inhibitory control), lägre blodflöde i thalamus och nucleus caudatus, aktivering av gliaceller. Studier med användande av f MRI teknik visar på en påverkad central aktivering av smärta. Man finner således en allt tydligare bild av en fysiologisk förklaring till den kroniska generaliserade smärtan. 

Olika patienter har sannolikt olika genes till smärtan, eftersom inte alla patienter svarar på samma sätt i studier. 

Många forskare har visat på störningar i autonoma nervsystemet, sympatisk hyperaktivitet och reducerad parasympatisk aktivitet. 
Idag har man även tagit fram djurmodeller för fortsatta studier. 

 

Muskelstudier 
 

Fibromyalgipatienter förlägger som regel smärta och värk till muskulaturen och det är därför naturligt att en rad undersökningar har koncentrerats dit. 
 

 • Muskelbiopsier har visat ökad förekomst av "ragged red fibers" och "moth eaten fibers". Dessa förändringar tyder på en påverkan på mitokondriella system.
 • Analys av syrgastensionen på muskelytan har visat värden som tyder på hypoxi eller en försämrad intramuskulär mikrocirkulation.
 • Endotelcellerna i kapillärerna (m. trapezius) är förändrade.
 • Flera studier har visat en påverkan på energiproduktionen i muskeln, både genom analys av mängden energirika fosfater och vid MR-spektroskopisk undersökning. Det finns många sådana studier och de talar delvis mot varandra. Emellertid är de inte utförda på jämförbart sätt och inte i jämförbara muskler.
 • Elert och medarbetare har visat att det finns EMG-aktivitet mellan muskelkontraktioner vid fibromyalgi. Detta påverkar mikrocirkulationen och kan tänkas bero på en förlångsammad relaxationshastighet.

Om förändringar i muskulaturen har betydelse för smärtan vid fibromyalgi bör smärtan minska om man stänger av impulstrafiken från periferin. Detta har gjorts i studier genom anläggande av epiduralblockad. Patienterna blev helt besvärsfria efter att ha fått lokalbedövning injicerat epiduralt. 

Vid fibromyalgi föreligger ingen "allvarlig muskelsjukdom". Man kan inte ställa diagnos genom muskelbiopsi, men de förändringar som finns i muskulaturen kan vara tillräckliga för att framkalla eller underhålla smärta/värk hos en person med förändringar i det centrala nervsystemet. Om förändringar i CNS inte föreligger, leder sannolikt inte muskelpåverkan av det slag som finns vid fibromyalgi till symtom. 

 

Studier av smärtmekanismer vid fibromyalgi 
 

 • Epiduralblockad – Smärta reduceras på morfin och försvinner helt med lokalbedövningsmedel.
   
 • Sympatikusblockad – Smärtan försvinner i den blockerade armen vid sympatikusblockad.
   
 • Farmakologisk smärtanalys – 80% av patienterna blir besvärsfria på ketamin, d v s NMDA-receptorblockad.
   
 • Experimentellt framkallad smärta – Fibromyalgipatienter har högre smärtintensitet och längre duration av smärtan. Muskelsmärtan framkallas experimentellt genom att via en kateter infundera hyperton koksaltlösning (5,7%) i muskeln. Smärtintensiteten registreras kontinuerligt av försökspersonen med elektronisk VAS-skala.

Genetik 
 

Många studier har visat att genetiska faktorer troligen har betydelse och en ökad förekomst av fibromyalgi finns inom vissa familjer. Bl a har Buskila visat att 28% av släktingar till fibromyalgipatienter också hade fibromyalgi. Polymorfismer i serotonin 5-HT2A-receptorn, i dopamin-4-receptorn, i catecholamine-O-methyltransferase-enzymet har visat sig ha högre frekvenser vid fibromyalgi. 


 

SYMTOM 
 

Symtomen vid fibromyalgi kan delas in i två huvudgrupper:

 1. Primära symtom
  – smärta, allodyni
  – stelhet
  – minskad muskelstyrka
  – ökad muskulär uttröttbarhet


   
 2. Sekundära symtom till följd av den kroniska smärtan, t ex
  – sömnrubbning
  – trötthet
  – minnessvårigheter


Primära symtom 

Smärta och värk 
 

 • Värken vid fibromyalgi är oftast lokaliserad till muskulaturen, men patienterna kan också uppleva symtom från exempelvis leder och skelett.
 • Det är ovanligt att det värker överallt samtidigt. Värken kan dock migrera från den ena dagen till den andra.
 • Smärtan förläggs ofta till nack-skuldergördeln, armar, ben eller rygg.
 • Karaktären och intensiteten på smärtan kan variera. Värken beskrivs ofta som molande, men kan även vara brännande eller stickande.
 • Smärtan kan variera i intensitet mellan olika lokaler och tidpunkter.
 • Smärtan ökar ofta under och efter kraftig muskelansträngning samt vid kyla, men minskar vanligen av måttlig aktivitet och värme.

Muskulära symtom 
 

 • Nedsatt muskelstyrka och nedsatt muskulär uthållighet är vanligt vid fibromyalgi.
 • Patienterna har framför allt svårt för statiska och upprepade rörelser och måste ta pauser ofta för att kunna utföra muskelarbete. I det dagliga livet kan detta uttrycka sig som svårigheter att springa, bära kassar, arbeta med armarna ovan huvudhöjd etc. Patienterna beskriver dessutom ofta att "allt tar längre tid".
 • Muskelstelhet är ett vanligt symtom, framför allt på morgonen.
 • Durationen av stelheten är relativt kort (ca 30-60 min), till skillnad från RA-patienter som ofta har längre morgonstelhet.
 • Nedsatt muskelfunktion vid fibromyalgi beror inte på att muskelfibrerna är degenererade eller inflammerade. Att funktionen ändå är nedsatt kan bero på en nedsatt förmåga att reflexmässigt aktivera alla motoriska enheter i musklerna, p g a smärtan. Dessutom kan det vara så att aktiveringen av antagonister, d v s de muskler som gör motsatt rörelse, är faciliterad.


Övriga symtom 

Många patienter uppvisar dessutom ett eller flera (för fibromyalgi) 
ospecifika symtom såsom: 
 

 • stickningar i händerna, parestesier (70%): många patienter har blivit opererade för karpaltunnelsyndrom utan att något sådant förelegat
 • huvudvärk (50%)
 • ängslan, oro (50%)
 • colon irritabile (30%)
 • trängningar till miktion (30%)
 • Raynaudliknande symtom (15%)
 • yrsel (50%)

Sekundära symtom

Sömn 

Vid fibromyalgi kan den djupa sömnen störas. Upp till 80% av patienterna upplever sig ha störd sömn. De vaknar ofta nattetid och känner sig sällan utsövda på morgonen. Sömnstörningen har möjligen en patogenetisk betydelse vid fibromyalgi, eftersom flera endokrina och kardiovaskulära funktioner kan störas, t ex sekretion av tillväxthormon, prolaktin, hämning av kortikotrop 
aktivitet och tyreoideastimulerande hormonproduktion. 


Trötthet 

Praktiskt taget alla patienter med fibromyalgi besväras av trötthet i form av ökad sömnighet, ökad trötthet i muskulaturen och en känsla av brist på energi. Tröttheten är ofta det för patienten mest besvärande symtomet. 

Den ökade tröttheten kan till viss del vara en följd av smärta, dålig sömn och stress, men kan också i muskulaturen orsakas av brist på energirika fosfater, påverkad mikrocirkulation eller brist på träning. 


Kognitiva symtom 

Koncentrations- och minnessvårigheter är vanliga hos patienter med fibromyalgi. Ständig smärta, stress och trötthet kan vara viktiga orsaker. 


Psykiska symtom 

Betydelsen av personlighet och psykiska reaktioner för utvecklingen av fibromyalgi är omdiskuterad. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas i hög grad av stämningsläge, belastning, upplevelse av ångest och oro förknippade med smärtan. 

Det finns många studier som påvisar att smärtan vid fibromyalgi är nociceptiv, varför inslag av både somatisk och psykisk genes kan föreligga. Ett flertal undersökningar har gjorts för att studera psykisk hälsa bland fibromyalgipatienter. Ångest och depression är vanligt förekommande. Detta kan vara en reaktion på den långvariga stress som ett kroniskt smärttillstånd för med sig. 


 

DIAGNOSTIK 
 

 1. Diagnosen fibromyalgi ställs på förekomst av generell långvarig smärta och hyperalgesi (fibromyalgi är således inte en uteslutningsdiagnos).

 2. Smärta kan mätas med VAS-skala (VAS = visuell analog skala) och/eller smärtritning.

 3. Vid den kliniska undersökningen skall man finna allodyni/hyperalgesi,d v s tender points, på minst 11 av 18 bestämda anatomiska lokalisationer.

 4. Manuellt muskelstatus (muskelstyrka, enkla funktionella test), neurologstatus samt ledstatus är viktigt.

 5. För att skärpa diagnostiken avseende smärtmekanism eller för att avgöra vilken typ av farmakologisk behandling som är bäst för patienten, kan man använda en farmakologisk smärtanalys.
  Patienten erhåller blint olika typer av smärtstillande preparat intravenöst under övervakning. Man ger ett morfinpreparat, lidokainketamin samt placebo och bedömer reaktionen på varje enskilt preparat.
  Farmakologisk smärtanalys används rutinmässigt vid flera av landets smärtkliniker.


DIFFERENTIALDIAGNOSER 
 

DiagnosLabprov
PolymyositLD, CK
Polymyalgia reumatikaSR
Hyper- hypotyreostyreoideastatus
Inflammatorisk reumatisk sjukdomSR, CRP, blodstatus, kreatinin
B12- folsyrabristB12, folsyra
Kroniskt trötthetssyndrom
BEHANDLING 
 

Fibromyalgi är enligt de flesta experter en kronisk sjukdom, vilken med dagens behandlingsmetoder ej är botbar. 

Det finns dock mycket som kan göras för att lindra symtomen och hjälpa patienten till förbättrad livskvalitet. 


Icke farmakologisk behandling 
 

 • Multidisciplinärt team-omhändertagande, inkluderande smärtskola har visat sig ha god effekt. Bäst blir effekten om ett team av läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast finns runt patienten. Metoden kräver tid.
   
 • Fysisk träning ger förbättrad kondition och kan därmed höja självkänslan. Träning i varmvattenbassäng upplevs av flertalet patienter som positivt.
   
 • Akupunktur och TENS kan ha positiva effekter.

Farmakologisk behandling 
 

 • Smärtstillande farmaka är viktigt. Det går sällan att uppnå smärtfrihet, men med analgetika typ paracetamol (t ex AlvedonPanodil) kan smärtan reduceras. Tramadol (t ex NobliganTiparolTradolan) kan vara ett komplement.
   
 • Antidepressiva läkemedel har i studier visat god effekt på smärta, morgonstelhet och sömn vid fibromyalgi.
   
 • Insomningsmedel vid sömnsvårigheter.
   
 • Nya läkemedel som visat effekt vid fibromyalgi är pregabalingabapentinmilnacipran, och duloxetin. Pregabalin och duloxetine är godkända för fibromyalgi i USA men EMEA har inte godkänt dem för användning på den indikationen i Europa.


PROGNOS 
 

De flesta studier talar för att fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Det finns dock vissa frågetecken kring detta, i enstaka undersökningar har upp till hälften av patienterna förbättrats efter två års uppföljning om tidig behandling insatts. Långtidsuppföljningar har visat en ökad förekomst av maligniteter. Detta kan ha sin förklaring i att läkare "skyller allt på fibromyalgin". 


Källa

Av Anneli Gustavsson - 18 november 2014 16:30


Klockan ringer 06;15 o jag har knappt sovit något. Jag somnade till vid midnatt men vaknade efter en timme av att jag var så torr i munnen. Jag drack lite o tog min nattmedicin o sen la jag mig,, låg o vred ganska länge innan jag slocknade.. Teddy låg o sov så gott så jag myste lite försiktigt med honom.. 


Jag gör mig i ordning, ut o kissar lite med Teddy o lämnar in honom till mamma o sen är det bara att åka raka vägen till Ryhov.. 

När jag kommer till Norrahammar så får jag en bil som lägger sig i häcken på mig. Jag håller min hastighet 40 km o bilföraren kommer närmare hela tiden men jag tänker Inte öka farten för det.

Jag trycker till på bromsen för att markera att han ska lägga av o jag ser hur han hajar till, ja då förstår ni att han ligger i röven på mig. 

Han är med mig ända tills jag ska svänga av till Ryhov ,, då slipper jag honom ,, satans bilförare som tror att dom får göra som dom vill. 


Det var gott om parkeringar som tur var.. In o anmäla sig, blev visad till väntrummet där får jag sitta ner o sen kommer dom med en god drink på 1 L... Den smakade lite flour + lakrits det var inte fy skam så det gick lätt ner. Jag skulle dricka det under 1 timme o sen skulle jag sitta o vänta 1 timme innan jag fick komma in ... Tur att jag kunde spela wordfued med mina vänner i gruppen, tack Maria för att du höll mig sällskap i spelet, hoppas du kunde somna en stund sen.

När jag sitter där så ser jag ett huvud som tittar in med ett leende, då var det min vän Susanne .. Jag blev så snopen men det var roligt att träffa henne. Hon var lika glad o pigg som alltid.. 


Tiden gick o jag fick gå o byta om till sexiga kalsonger, men jag skulle ta på mig dom bak o fram för att dom skulle kunna göra allt.


Sexiga va =)

 


Jag fick lägga mig på britsen o dom skulle blåsa upp en ballong i baken på mig så att slangen skulle stanna kvar då dom skulle blåsa upp tarmen med lite luft.. 

Hon satte nål ,, först fick jag nåt som var lite avslappnande för tarmen o sen kom luften. Jag var riktigt nervös för jag tycker att det är läskigt när dom ska fylla tarmen med luft,, tänk om den spricker ??  Men det gick jättebra o jag fick lägga mig på magen, sen körde dom in mig i trumman (röntgenmaskinen) .. 

Hon sa att dom skulle byta ut röret o göra om det för det kom inte in tillräckligt med luft så när dom fyllde på igen så kände jag,, satan i gatan vad ont det gjorde. Inte nog med att tarmen var som en ballong nu skulle jag lägga mig på magen o trycka ut all luft runt omkring mig. Jag kom knappt ner så uppblåst var magen så jag kunde inte slappna av.. 

Jag åkte fram o tillbaka i trumman, jag fick hålla andan o andas osv.. Sen fick jag kontrast in i blodet, jag blev varm i hela kroppen o det kändes som jag kissade ner mig. Ja det kan kännas så när man får det, men det gick jättebra. 

Jag pratade med sköterskan undertiden, hon var helt fantastisk. Hon berättade att det var hennes sista vecka, sen skulle hon gå i pension så jag önskade henne ett gott liv.. 


Undersökningen var klar o migränen var hemsk. Jag åkte o handlade lite innan jag åkte hem sen. Mamma hade dukat upp med hembakt fralla o kaffe + en kaka,, jisses så gott det var.. Jag åt upp o sen gick jag o Teddy in o la oss, jag somnade efter en stund o har sovit till o från. Jag ställer klockan för jag måste se till att dricka mycket nu så njurarna inte tar skada efter kontrasten.. 


Det har känts som jag ska drunkna i mig själv men nu känns det så mycket bättre med migräntablett o mat.. 


Tack mamma för en god kålpudding ♥


Ja det var min dag, ja min förmiddag i alla fall. Nu ska jag inte göra ett smack.. Tack o lov att den här dagen är över. 


Håll tummarna att dom inte hittar nåt farligt i tarmen på mig. Jag är så nervös men jag ska försöka att inte ta ut nåt i förskott. 


Ha en bra dag allesammans. 


Puss I Pannan ♥

Av Anneli Gustavsson - 17 november 2014 16:3307;00 Istället för frukost, drick minst glas klar dryck innan du tar phosphoral. Blanda 1 flaska phosphoral med ett ½ glas kallt vatten o drick. Drick ytterligare minst 1 glas efteråt. Fortsätt dricka klar dryck resten av dagen

.

09;00 Tag 2 dl kontrast.


13;00 tag 2 dl kontrast.


17;00 Tag 2 dl kontrast.


18;00 Drick minst 2 klar dryck innan du tar Phosphoral.


Blanda 1 flaska Phosphoral med ett ½ glas kallt vatten o drick. Drick ytterligare minst 1 glas vatten efteråt. Du får fortsätta dricka klar dryck resten av kvällen.


Efter allt detta drickande ska jag dricka MINST liter klar vätska..

Ja blir det nåt resultat då ???


NEJ SATAN I GATAN, det är precis som förra gången då jag skulle göra en rektoskopi så jag fick göra om allt en annan dag.


Man kan jämföra min tarmverksamhet med lite duggregn istället för ösregn. Jag märker knappt att jag har druckit laxermedel.. 


Ja, vad ska jag göra ? Det är lika bra att åka in ändå o se om dom kan göra nåt.. Vem vet, jag kanske redan är tom i magen från sist jag var på toan =)


Ja det var lite skitprat =)


Ha en bra dag.. Puss I Pannan ♥
Av Anneli Gustavsson - 12 november 2014 21:33


Det stämmer verkligen med den smärtan jag har i alla fall, fibromyalgi. Mina muskler får aldrig vila, dom jobbar ständigt så det är inte konstigt att man är helt slut.


 

Av Anneli Gustavsson - 7 november 2014 18:25


Det finns så många ungdomar som har problem med svår acne. När man är i tonåren så händer det så mycket.

Man får vänner och man ska träffas och "hänga" med varandra. Det är dags att skaffa en kille eller en tjej och börja dejta.

 

Många som har acne vågar inte ge sig ut med sina vänner och gå på fester hos varandra, och många vågar inte skaffa den där söta killen eller tjejen bara för att dom har en massa acne.

 

Man provar allt som finns, jag vet själv när jag var i tonåren och hade mina finnar, dom var inte många men jag skämdes. Jag provade allt från tandkräm till olika salvor. Tandkräm sa dom torkade ut men det hjälpte inte alls som man ville.

 

Att tvätta ansiktet med två och vatten kanske inte alltid hjälper så en bra salva och ansiktstvätt är A och O..

Jag kan rekommendera en salva som heter Basiron den finns både som salva och som ansiktstvätt och den finns även i olika styrkor.

Det är ett överkomligt pris också. Prova den får Du se att du blir nöjd. Du behöver inte gömma dig från dina vänner eller din flickvän eller pojkvän, ut och ha roligt istället..

 

 

Av Anneli Gustavsson - 5 november 2014 17:54En tjej i tonårren har anmält att någon försökte knuffa in henne i en bil i Taberg under tisdagskvällen. Polisen rubricerar händelsen som försök till människorov alternativt olaga frihetsberövande, men någon misstänkt finns inte.

 

 

Polisen fick samtal om händelsen vid 20.30-tiden på tisdagen.
– En patrull kallades till platsen eftersom en flicka hade blivit utsatt för brottet när hon var på väg hem från affären. En skåpbil stannade intill henne och flickan uppger att en man försökte knuffa in henne i bilen, men det lyckades inte och flickan kunde ta sig hem, säger Alexandra Rönnqvist, kommunikatör vid Jönköpingspolisen.
Polisen sökte genom centrala Taberg under kvällen, men lyckades inte hitta någon misstänkt gärningsman.
– Vi är mycket intresserade av iakttagelser och den som har sett något kan kontakta oss via telefonnummer 114 14, säger Alexandra Rönnqvist.

”Vet inte motivet bakom”
Polisen har genomfört ett första, kortare förhör med flickan, och ytterligare förhör ska hållas under onsdagen.
– Det finns inga tydliga signalement på gärningsmannen. Vi vet egentligen bara att det rör sig om en man som färdades i en mörk och mindre skåpbil. Av de initiala uppgifterna framgår det inte om de känner varandra, säger Rönnqvist.
Polisen rubricerar i nuläget händelsen som försök till människorov alternativt olaga frihetsberövande.
– Det är olika rubriceringar eftersom vi inte vet motivet bakom, säger Alexandra Rönnqvist.

 

Källa Jnytt

 

 

Av Anneli Gustavsson - 5 november 2014 17:32


I många år har jag delat säng med min going. Det är en sån trygghet.. Han kommer alltid o lägger sig bakom ryggen på mig o så somnar vi.. 


Men nu i två nätter har han inte sovit i min säng utan i sin egna, hans säng står nedanför min så jag har honom jämte mig ändå.. Men det känns så fruktansvärt tomt.. Jaga kunde inte sova ordentligt, inte förrns han kom o la sig hos mig kl 09 i morse, då somnade jag en timme sen ville han ut. Vi åt lite frukost sen la vi oss igen o somnade gott.. 


Tänk att en sån liten trasselsudd kan ge en sån trygghet ♥ 

Translation In Your Language

♥ NEOS BLOGG ♥

 

KLICKA PÅ BILDEN SÅ KOMMER DU TILL NEOS BLOGG.  

Presentation


Mitt Nya Liv


Denna Blogg Är Kryddad
Med Kärlek

Och Galenskap


Fråga mig

45 besvarade frågor

COPYRIGHT BY ME !

       

SAMARBETE

 

Önskar Du ett samarbete med mig så kan du skriva till mig antingen här på bloggen eller på min mejl.

 

anneliprivat@hotmail.com

    

RSS

Besöksstatistik

Besökare online:

 

Klicka på bilden så kommer du till min bloggsida.

 

FÖLJ MIG PÅ YOUPIC

Kommentera gärna mina

foton på Youpic

 

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM

Instagram

Följ Mig På Nouw

        

Klicka på bilden så kommer ni

till min andra blogg ♥  

Följ Mig På FB

❤❤❤

MIN KAMERA

Nu är det den här skönheten som ska få göra sitt.

Hoppas att vi kommer överrens.

       

Dagens citat

MITT NYA LIV


Så här färgrann var min mage efter min GBP

 

Jag tappade mer än hälften av håret. Jag var livrädd att bli flintis. Men det kom tillbaka. Detta är en stor hårtuss från 2 dagars borstande.

 

 

Nu har jag fått en massa krullor, tidigare hade jag rakt hår. 

Jag har gått ner 48 kg & över 1 meter. 

Men jag kämpar fortfarande väldigt hårt med att gå ner resten av min vikt. Helst 15 kg till. 

Sök i bloggen

Kategorier

Senaste inläggen

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Tidigare år

Arkiv

WEBDESIGN

Roliga Fotosidor

 

Här Kan Du Synas

BLOGGAR JAG FÖLJER

GBP LÄNKAR

Länkar

Flaggor

Flag Counter

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se